Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkeforsikring gir rett til erstatning for ulykker som skjer i fritiden. Økonomisk trygghet etter en fritidsulykke er like viktig som trygghet etter en arbeidsulykke.

Få tilbud

Ring meg opp

Fritidsulykkeforsikring sikrer deg og dine ansatte økonomisk hvis en ulykke  inntreffer i fritiden. Økonomisk trygghet etter en fritidsulykke er like viktig for dine ansatte som trygghet etter en arbeidsulykke.

Hva dekker en fritidsulykkeforsikring?

Forsikringen dekker ulykkesskader som ikke omfattes av yrkesskadeforsikringen og kan gi rett til erstatning ved: 

  • Påført inntektstap 
  • Fremtidig inntektstap 
  • Medisinsk invaliditet (varig fra 1 prosent) 
  • Påførte behandlingsutgifter 
  • Fremtidige merutgifter (ved varig medisinsk invaliditet over 50 prosent) 
  • Begravelseskostnader (0,5 G) 
  • Utgifter til 10 psykologkonsultasjoner etter traumatiske ulykkeshendelser (gjelder også ulykkeshendelser i arbeid)

 

Fritidsulykkeforsikring kan utvides til å dekke:

  • Utvidet dødsfallerstatning. Dekningen tegnes i tillegg til fritidsulykkesforsikringen og utvider forsikringssummen ved dødsfallerstatning til ektefelle/samboer. 
  • Utvidet menerstatning. Dekningen tegnes i tillegg til fritidsulykkesforsikringen og utvider forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet (menerstatning).
  • Reise til og fra arbeid, inklusiv dødsfallsdekning til ektefelle/samboer/barn.

 

Se også: 

Tryg Tilbake
En del av personforsikringen i Tryg