Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Orientering om helseerklæring

Helseerklæringen danner grunnlaget for helsevurderingen. Sammen med statistikker om helse, uførhet og død gir den et godt bilde av risikoen.

Det er viktig at søknadsskjemaet og fullmaktserklæringen fylles ut fullstendig og sannferdig. Slik unngår vi at det oppstår konflikter om erstatning fordi det er gitt uriktige helseopplysninger på søknadstidspunktet.

Etter loven har du som forsikringssøker også plikt til å gi slik informasjon.
 

Spørsmål og svar

 • Den som skal forsikres (forsikrede) må selv fylle ut skjemaet. Spørsmål og svar skal ikke diskuteres med selskapets representant. Hvis barn under 16 år skal forsikres, må barnets foresatte fylle ut helseerklæringen på vegne av barnet.

 • Ved tvil om hvor detaljert svarene skal være, er det bedre å ta med for mye enn for lite.

 • Det skal opplyses om alle de forholdene det blir spurt om. Dette gjelder selv om forholdene er tilbake i tid og forsikrede nå er frisk. Det skal opp­lyses om både fysiske og psykiske forhold.

  I tillegg skal det av eget tiltak opplyses om forhold ved helsetilstanden som er av vesentlig betydning for helsevurderingen.

  Vanlige barnesykdommer (i barndommen), forkjølelse, influensa og lignende er det ikke nød­vendig å gi opplysninger om.

 • Helseerklæringen er grunnlaget for helsevurderingen. Ved helsevurderingen vurderer vi helsesituasjonen i forhold til generelle helsestatistikker og statistikker over personer med spesiell helserisiko.

  Hvis helsevurderingen fører til at forsikringen ikke kan tegnes eller det blir tatt reservasjon for spesielle helseforhold, vil vi gi skriftlig begrun­nelse for dette.

 • Vi vurderer ut fra helseserklæringen om det er nødvendig å hente inn flere helseopplysninger. Fullmakten er grunnlaget for at denne informasjonen kan hentes inn fra leger, behandlere, NAV, andre forsikringsselskaper og institusjoner. Hvis vi henter inn slik informasjon, vil vi informere om det.

 • Vi behandler helseopplysningene konfidensielt. Selskapets ansatte har lovbestemt taushetsplikt.

 • Forsikrede har full innsynsrett i de helseopplysningene som er hentet inn. Se Lov om behandling av personopplysninger paragrafene 18 og 23.

 • Hvis dokumentene som sendes til oss innehol­der opplysninger som ikke er nødvendig for saksbehandlingen, vil disse bli slettet eller sendt tilbake i tråd med konsesjon som er gitt av Datatilsynet. Se Lov om behandling av personopplys­ninger paragraf 28.

 • Hvis helsetilstanden bedres etter at forsikringen er avslått eller godtatt med reservasjon, vil vi vurdere om betingelsene for forsikringsavtalen skal endres. Det må da legges frem dokumentasjon på bedringen.

 • Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)

  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har et register over forsikringssøkere og forsikrede. Registeret brukes av forsikringsselskapene som er tilknyttet FNO for å sikre at helsevurderingen  blir riktig og at opplysningsplikten blir overholdt. Opplysningene blir slettet etter 10 år.

  Den som er registrert har full innsynsrett i registeret og kan derfor henvende seg til oss eller FNO for å få se opplysningene som er registert. Se Lov om behandling av personopplysninger paragrafene 18 og 23.

  Nemnda for helsevurdering

  Nemnda for helsevurdering er FNOs fellesorgan for risikovurdering. Den er satt sammen av leger og andre sakkyndige fra forsikringsselskapene og fra legeforeningen. Nemnda får saker fra selskapene når de trenger bistand til å fastsette reservasjoner eller å gi avslag ut fra de helseopplysningene som er innhentet.

  Nemnda gir en veiledende anbefaling av søknaden. Et kort, anonymisert sammendrag av forsikredes sykehistorie vil bli registrert i Nemnda. Formålet er å lage en erfaringsbase og oppslags­ verk på tidligere behandlede saker, sortert etter sykdomsdiagnoser.

 • I noen tilfeller er det aktuelt for oss å tegne forsikring i andre selskaper for å forsikre oss mot store og mange utbetalinger til egne kunder (gjenforsikring).

  Gjenforsikringsselskapet overtar da risikoen og ansvaret for tap. Hvis det er aktuelt med gjenforsikring, kan helseopplysningene bli overført og registrert i gjenforsikringsselskapet. Dette for å beregne riktig pris.

 • Hvis forsikringstaker eller forsikrede gir uriktige opplysninger i helseerklæringen, kan dette medføre at eventuell erstatning blir avkortet og at retten til å tegne forsikring eller til å være forsikret faller bort. Se Lov om forsikringsavtaler paragrafene 13­1a til 13­3.