Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Veiledning i systemet

For å unngå langtidssykemeldinger er det hjemlet i blant annet arbeidsmiljøloven og folketrygdloven en del rettigheter og plikter. Sykdom og helserelatert informasjon går under sensitive detaljer og arbeidsgiver har ingen rett til å få vite hva den sykemeldte er sykemeldt for, men den sykemeldte har derimot plikt til å informere om sin «funksjonsevne». NAV utbetaler sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (eller så kan arbeidsgiver gjøre dette og søke refusjon fra NAV). NAV er derfor involvert. NAV vil etter 8 ukers sykefravær vurdere aktivitetsplikten for å fortsatt kunne betale ut sykepenger. Det er derfor, ikke bare lovpålagt, men viktig med en god og utfyllende oppfølgingsplan som skal sendes til NAV og sykemelder ved langtidsfravær.

Les om sykefraværsoppfølgning på NAV sin nettsider

Relevant lovverk:

Arbeidsmiljøloven § 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

f) arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,

Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt. Viser til arbeidsmiljøloven §4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.

(2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres.

(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før dialogmøter som Arbeids- og velferdsetaten innkaller til, jf. folketrygdloven § 25-2 tredje ledd.

(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som av samme årsaker er delvis borte fra arbeidet, skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det, skal sykmelder innkalles til dialogmøtet. Dersom det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas fra plikten til å delta i dialogmøtet. Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Det samme gjelder andre relevante aktører, likevel slik at helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker ikke kan kalles inn dersom arbeidstaker motsetter seg det.

(5) Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Viktige punkter ved fraværet:

  • Innen 4 uker: Arbeidsgiveren skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan. Planen skal godkjennes av arbeidstaker, og den som har sykmeldt arbeidstaker skal ha kopi av planen når den er utarbeidet.
  • Innen 7 uker: Arbeidsgiveren skal innkalle til dialogmøte 1. Ved behov kan andre, som for eksempel den som har sykmeldt arbeidstaker, bedriftshelsetjenesten, NAV og tillitsvalgt eller verneombud delta. Arbeidstaker må være enig dersom den som har sykmeldt deg skal innkalles.
  • 8 uker: NAV og den som sykmelder skal vurdere om arbeidstaker kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Innen 6 måneder: NAV skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiveren og eventuelt med den som har sykmeldt arbeidstaker.

Oppfølgingsplan er lovpålagt og skal inneholde:

  • Vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne
  • Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi
  • Bistand, for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV
  • Plan for videre oppfølging

En kan levere digital oppfølgingsplan her:

Les mer om Digital oppfølgingsplan på NAV sine nettsider 

Det er lurt å sende kopi til NAV for å redusere risikoen for stans i sykepengeutbetalingen, men det er ikke et krav til dette før det nærmer seg dialogmøte. 

Noen av arbeidstakers plikter når man blir sykmeldt:

Folketrygdloven § 8-8 Medlemmets medvirkning

Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt, se også § 21-3. Medlemmet plikter også å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter som nevnt i arbeidsmiljøloven § 4-6 og folketrygdloven § 8-7 a.

Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8. Det samme gjelder dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner eller unnlater å delta i dialogmøter som nevnt i første ledd. Arbeidstakeren kan miste retten til sykepenger både fra arbeidsgiver og trygdeetaten dersom hun eller han uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger om ovennevnte.

Det er viktig å understreke at medlemmet ikke plikter å gi medisinske eller sensitive opplysninger, men skal kunne opplyse om hva han eller hun mener å kunne utføre av arbeidsoppgaver.

Det understrekes at stans av sykepenger er et alvorlig skritt. Det må derfor forut for en eventuell stans være en grundig prosess blant annet for å få klarhet i om den sykmeldte har hatt en rimelig grunn til ikke å medvirke. Når NAV sender forhåndsvarsel om stans av sykepengeutbetalingen skal den sykmeldte gis mulighet til å komme med innsigelse. Det skal i varselbrevet angis en konkret begrunnelse på hva den manglende medvirkningen består i.

Nyttige lenker:

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 

Folketrygdloven, kapittel 8, § 8-8: Medlemmets medvirkning

Rundskriv til folketrygdloven, kapittel 8: Sykepenger

Artikler om sykefraværsoppfølging (nav.no)