Motorvognforsikring for Prøvenummer traktor

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen som har påmontert prøvenummeret.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker rettshjelp. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand og til retten når sikrede er part i en tvist som gjelder skade på fører av motorvognen.