Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Kritisk sykdomsforsikring

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling ved 16 alvorlige sykdomsdiagnoser.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

Kritisk sykdom gir rett til en engangsutbetaling av et på forhånd avtalt beløp, hvis den ansatte blir rammet av alvorlig sykdom, for eksempel kreft.

Den ansatte bestemmer selv hva utbetalingen skal brukes til.

Som innehaver av bedriften kan også du være med i forsikringsordningen.

Kritisk sykdomsforsikring omfatter 16 diagnoser:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes for:

 • ansatte under 67 år
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd

Forsikrede må avgi helseerklæring. Opplysningene kan danne grunnlag for reservasjon for enkelte sykdommer og tilstander, eller for å avslå forsikringsdekningen

Egenandel:

 • Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring.
 • Du kan kjøpe kritisk sykdomsforsikring for ansatte som har fast bosted i Norge og er medlem av folketrygden. Forsikringen kan kjøpes for alle mellom 16 og 60 år, og kan gjelde til man er 67 år.

 • Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

 • Kritisk sykdomsforsikring dekker 16 diagnoser, ikke bare kreft.

 • Kritisk sykdomsforsikring er en sykeforsikring som gir deg en engangsutbetaling som du disponerer fritt. En helseforsikring eller behandlingsforsikring dekker behandlingsutgifter.

  • Sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde
  • Sykdom, lyte eller mén som vi har tatt reservasjon for ved helsevurderingen

Se også:

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året.