Eget klima- og miljøarbeid

Gjennom ombygging av hovedkontorene i Danmark og Norge og et internt kvotesystem for flyreiser har Tryg redusert egne utslipp med 7,8 % i perioden 2008-2010. Målsettingen for 2012 er en samlet reduksjon på 18 % sammenlignet med basisåret 2007.

Som typisk kontorbedrift er våre direkte utslipp av klimagasser hovedsakelig knyttet til energiforbruk, oppvarming og reiseaktivitet. Tryg har siden 2007 jobbet systematisk for å redusere disse utslippene og utarbeider årlig egne klimaregnskap. Klimaregnskapet revideres av vårt revisjonsfirma Deloitte.

Ombygging av hovedkontor

Tryg har i perioden 2008 til 2010 gjennomført en omfattende ombygging/renovering av hovedkontorene i henholdsvis Ballerup og Bergen. Ombyggingen har hatt som hensikt å skape fleksible og fremtidsrettede lokaler for medarbeidere i Tryg gjennom bærekraftige og energieffektive løsninger.

Gjennomførte tiltak:

  • automatisk lysstyring i møterom og kontorlandskap

  • integrering av videomøterom i kontorlandskapene og økt antall lokasjoner

  • tilkobling til fjernvarmeanlegg ved hovedkontoret i Ballerup

  • installering av varmepumpe ved hovedkontoret i Bergen

  • utskiftning av vinduer

  • sentrale printstasjoner (utfasing av ca 500 printere)

  • to-skjermsløsning som standard på alle arbeidsplasser

  • sentrale kildesorteringsstasjoner

Blant tiltakene over er tilkoblingen til fjernvarmeanlegget i Ballerup og derigjennom en utfasing av naturgass til oppvarming det mest virkningsfulle tiltaket. Samtidig har innstalleringen av varmepumpen i Bergen gitt en vesenlig reduksjon i strømforbruk til oppvarming.

Internt kvotesystem for flyreiser

I tillegg til en betydelig utbygging av antall videomøterom i den nordiske virksomheten innførte Tryg i 2009 et internt kvotesystem for flyreiser. Gjennom fastsettelse av årlige reduksjonsmål har vi på divisjonsnivå fordelt CO2 kvoter basert på forretningsområdenes andel av reisebudsjettet. Ved hjelp av et felles bookingsystem rapporteres det kvartalsvis på områdenes måloppnåelse og resultatene behandles både av konsernledelsen og styret.

Kombinert med reduserte reisebudsjett har kvotesystemet satt økt fokus på områdenes møte- og reiseatferd og skapt en transparens mht. reiseaktiviteten internt i Tryg. For 2011 ser vi en høy grad av måloppnåelse til tross for ambisiøse reduksjonsmål. Dette lover godt for en varig endring av reiseatferden i konsernet. Reduksjoner i CO2 utslipp ved flyreiser er en viktig komponent av konsernets samlede reduksjonsmål for 2012.

Reduksjonsperioden 2008-2010

Tryg satte seg i 2008 et mål om å redusere egne CO2 utslipp med 10 % i perioden 2008-2010 sammenlignet med basisåret 2007. Denne målsettingen innfridde vi ikke men oppnådde en samlet utslippsreduksjon på 7.8 % innen utgangen av 2010. Årsaken til dette var en forsinket tilkobling til fjernvarmeanlegget ved vårt danske hovedkontor.

På denne bakgrunn har konsernet valgt å forlenge reduksjonsperioden med 2 år samt å øke reduksjonsambisjonene fra 10 til 18 %. Tryg sitt reduksjonsmål er dermed å nedbringe egne CO2 utslipp med 18 % i perioden 2008-12