Orientering til den som søker rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen er en refusjonsordning som omfatter rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten og sakkyndig bistand, begrenset til forsikringsvilkårene knyttet til den enkelte forsikring.

Du må logge deg inn med ditt fødsels- og personnummer, samt din bank-ID.

Ved utfylling av skademelding må du oppgi:

  • Fødsels- og personnummer til kunde i Tryg 
  • Adresse på den eiendom tvisten gjelder 
  • Kjennemerke/reg.nr på den bil tvisten gjelder
  • Type/ merke/ reg.nr på den båt tvisten gjelder
  • For reise: Dato for avreise og hjemkomst, destinasjon

Dersom søknaden gjelder kunde som har sin innbo-/reiseforsikring via forbund/ fagforening, må en velge korrekt forbund, oppgi type forsikring (familie, student, 70+), samt medlemsnummer og/eller medlemmets fødsels- og personnummer.

Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske bistand. Dersom det er flere parter på samme side i saken, må vi ha opplyst det totale antall parter, samt hvor mange av partene som har sin forsikring i Tryg. Legg ved liste over partene som viser forsikringsselskap og avtalenummer. Medlemmer av samme husstand regnes som en part. 

Husk å vedlegge:  

  • Første krav i saken 
  • Første bestridelse av fremsatt krav

Ved muntlig tvist må vi få en kort redegjørelse fra kunde i Tryg for hvordan og når dette har skjedd. Redegjørelsen gis på eget dokument som lastes opp som vedlegg.

Dersom motpart ikke svarer på fremsatt krav (vedvarende taushet), må vi også ha kopi av alle purringer.

Etter innsendelse av søknaden, får kunde i Tryg automatisk tilsendt e-post om at det er søkt om rettshjelp.
 

Meld skade