Vedtekter og styret

Stiftelsens styre

Truls Holm Olsen - styreleder 
Trond Tepstad - styremedlem 
Hilde Kleppestø - styremedlem 

Stiftelsens revisor

Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS 
Org.nr. 980 211 282 
Karenslyst Alle 20 
0212 OSLO

Vedtekter for Tryg Allmennyttige Stiftelse, pr 30. august 2010

§ 1 Stiftelsens navn og etablering 
Tryg Allmennyttige Stiftelse er en selvstendig alminnelig stiftelse etablert 16. april 2005 ved gavebrev fra Tryg A/S.

§ 2 Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital er kr 3 000 000 – kronertremillioner – . Av grunnkapitalen skal kr 100 000 – kroneretthundretusen – være urørlig bundet egenkapital. Den øvrige grunnkapitalen kan brukes til å realisere stiftelsens formål etter styrets frie skjønn.

§ 3 Formål 
Stiftelsens formål er å gi økonomiske bidrag til allmennyttige og trygghetsskapende aktiviteter.

§ 4 Styre 
Stiftelsens styre skal bestå av 3 til 5 medlemmer, eventuelt med personlige varamenn. Til enhver tid skal flertallet av styrets medlemmer og varamedlemmer – herunder styrets leder – være ansatt eller oppnevnt tillitsvalgt i selskaper i konsernet Tryg A/S eller deres rettsetterfølgere. Styret skal til enhver tid ha minst ett styremedlem som ikke er ansatt i konsernet eller på annen måte er nærstående til Tryg A/S og dets datterselskaper, jf stiftelsesloven § 27. Styremedlemmers tjenestetid er 4 år, med muligheter for gjenvalg. Nye styremedlemmer velges av styret.

Stiftelsens kapital forvaltes av styret som utpeker revisor og regnskapsfører og skal sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Stiftelsen skal følge de til enhver tid gjeldende regler om regnskapsføring og revisjon.

Styret kan ansette lønnet forretningsfører/daglig leder samt utpeke et sekretariat for ivaretakelse av administrative forhold.

Styret representerer Stiftelsen utad. Styret kan gi fullmakt til styrets leder og et av de øvrige styremedlemmer slik at disse i fellesskap tegner Stiftelsens firma.

Styret treffer sine vedtak i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap skal alltid behandles i møte. Møtet skal enten holdes ved fysisk oppmøte eller ved telefon/video-konferanse etter styreleders nærmere beslutning. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar på styremøtet.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen og avgjørelsen av saker som har slik særlig betydning for ham selv, for noen av hans nærstående eller for juridisk person som han eller noen av hans nærstående har stilling eller tillitsverv i, at han må antas å ha en fremtredende, personlig særinteresse i saken.

Styret skal føre protokoll med løpende sidetall over sine møter. I protokollen skal det minst angis: 
- tid og sted og form for møtet. - hvem som er til stede, - hvilke beslutninger som treffes, herunder hvem som stemmer for og hvem som stemmer mot eller avstår fra å stemme i en bestemt sak, - de tilstedeværendes underskrift.

Det skal avholdes minst 2 styremøter hvert år, samt for øvrig når dette anses nødvendig, kreves av et styremedlem eller daglig leder og når dette følger av lov/andre relevante bestemmelser.

§ 5 Adresse 
Stiftelsens hjemsted og styrets sete skal være i Bergen kommune.

§ 6 Forvaltning av avkastning m.v. 
Stiftelsens disponible grunnkapital samt den årlige nettoavkastning skal etter styrets bestemmelse anvendes til allmennyttige og trygghetsskapende aktiviteter.

§ 7 Omdanning 
Etter søknad til Lotteri – og Stiftelsestilsynet kan styret beslutte å omdanne, herunder endre vedtektene for Stiftelsen, dersom vilkårene i stiftelsesloven av 2001 § 46 er oppfylt. Vedtektsendring som gjelder forhøyelse og nedsetting av grunnkapital skal ikke godkjennes av Stiftelsestilsynet, jf § 45 3. ledd jf § 48 2. ledd. Omdanning skal da gjennomføres i overensstemmelse med reglene i stiftelsesloven kapittel 6.