Klima og miljø

Klima og miljø

Klimaendringene skaper nye og alvorlige risikoutfordringer. I Tryg er vi opptatt av en aktiv håndtering av disse utfordringene samtidig som vi må bidra til å redusere utslippene av klimagasser.

Under klimatoppmøtet i København i 2009 var Tryg i samarbeid med Geneva Association vertskap for en rundebordskonferanse om klima og forsikring. Hensikten var å sette fokus på hvordan forsikringsbransjen i samarbeid med myndighetene kan styrke samfunnets robusthet i møte med et endret klima.

Med risikohåndtering og sårbarhet som forretningsområde sitter forsikringsbransjen på viktig kunnskap og kompetanse om klimarelaterte risikoer. I Tryg er vi opptatt av å dele denne kunnskapen og samarbeider derfor bla. med Bergen kommune, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

I 2007 var Tryg blant de første virksomhetene som tilsluttet seg Klimaløftet. Hensikten var å hente lærdom fra andre selskaper og sektorer, og herigjennom videreutvikle vårt eget klima- og miljøarbeid. I 2009 ble Tryg som første nordiske virksomhet medlem av det internasjonale forsikringspartnerskapet ClimateWise. Samarbeidet er tuftet på seks prinsipper med mål om å tenke klimahensyn inn i alle aspekter av vår forretningsdrift. En ambisiøs målsetting som vi daglig arbeider med å etterleve.

Som skadeforsikringsselskap ligger vår største påvirkningsmulighet i hvordan vi jobber med våre kunder og samfunnet rundt oss for å redusere sårbarhet og fremme klimatilpasning. Samtidig jobber vi systematisk med å redusere våre egne klimagassutslipp og etterstreber en bærekraftig innkjøpspraksis gjennom samarbeid med våre leverandører.

Eget klima- og miljøarbeid