Personopplysninger

Tryg har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

Hva menes med en personopplysning? 

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato.

Bruk i forskning

Hvilke personopplysninger behandler Tryg? 

Tryg registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon/faks/e-post og fødsels- og personnummer

  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang

  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring

  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget

Opplysninger kan bli benyttet til å vise deg interessebasert reklame fra Tryg når du surfer på tredjeparts nettsider. I tillegg behandler Tryg personopplysninger for kundeoppfølgning- og markedsføringsformål.

I de senere år har vi også fått datasystemer som gir oss muligheten til å ta vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg enda bedre service. 

Utlevering av personopplysninger 

Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc.) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt.

Der personvernlovgivningen tillater det kan personopplysninger bli utlevert til tredjepersoner for å oppfylle avtalen du har med Tryg. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, distributører, takstfolk og lignende. Utlevering skjer under selskapets ansvar, basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene? 

Ansatte i Tryg som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og håndtering av forsikringsavtalen.

Hvor lenge lagres opplysningene? 

Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Rett til innsyn 

Enhver som ber om det, har rett til å få informasjon om behandlinger av personopplysninger som vedrører en selv. Ønsker man mer informasjon om en spesifikk behandling, har man også krav på det. Da skal Tryg oppgi formålet med behandlingen, hvilke typer personopplysninger som behandles, hvor opplysningene er hentet fra, og eventuelt hvem de vil bli utlevert til. Er man registrert hos Tryg, skal man ha informasjon om hvilke opplysninger Tryg har registrert, og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene.

Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til:

Tryg Forsikring 
Postboks 7070 
5020 Bergen  
Mrk. Avdeling for kundeklager

Taushetsplikt i Tryg 

Alle ansatte i Tryg er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Mer informasjon: 
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31.

Opplysninger om din helse

Når det gjelder helseopplysninger er det kun en utvalgt gruppe personer som jobber direkte med dette som har tilgang til denne type informasjon. Sensitive personopplysninger lagres og behandles i egne systemer med streng tilgangsbegrensning. Innhenting av helseopplysninger baserer seg alltid på samtykke fra den opplysningene gjelder.