Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Hva dekker erstatning ved arbeidsuførhet?

Barneforsikringen kan gi erstatning ved minst 50 % arbeidsuførhet. Erstatningen kan være et engangsbeløp (uførekapital) eller månedlig utbetaling (uførepensjon).

Den kollektive barneforsikringen inneholder uførekapital. Forsikringen kan utvides individuelt både med uførepensjon og økt forsikringssum for uførekapital.

Erstatning ved arbeidsuførhet kan tegnes fra 3 måneder og frem til 18 år. Når barn blir arbeidsuføre, vil folketrygden gi minstepensjon. Forsikring for arbeidsuførhet kommer i tillegg til pensjonsrettigheter fra folketrygden.

Uførekapital

Den kollektive barneforsikringen inneholder dekningen Uførekapital, som gir rett til utbetaling av den avtalte forsikringssum hvis arbeidsevnen til barnet blir nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst 2 år og være varig.

Erstatningen kommer tidligst til utbetaling når forsikrede fyller 18 år. Forsikringssummen for uførekapital kan økes med 500 000 kroner ved å kjøpe Uførekapital som individuelt tillegg til den kollektive barneforsikringen.

Uførepensjon

Forsikringen gir rett til månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden. Rett til uførepensjon inntreffer tidligst når barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder etter fylte 18 år.  Erstatningen kan utbetales helt til 67 år.

Forsikringssum er valgfri: 50 000 kroner eller 100 000 kroner per år, utbetalt per måned. Erstatningen er skattepliktig som arbeidsinntekt.

Tilbake til barneforsikring dekninger