Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Endringer Tryg Meglerkanal fra 1. desember 2016

Fornyelsesbetingelser

Ordinære indeksreguleringer:

• Indeks Auto2,9 %

• Indeks Bygning4,2 %   

• Indeks MIL1,9 % 

• Indeks Person (G)2,9 % 

• Indeks Behandlingsforsikring4,0 % 

• Indeks Reise4,0 % 

Ut over ordinære indeksreguleringer har Tryg behov for å gjennomføre noen tilpasninger som kan påvirke pris på forsikringen. Disse blir varslet individuelt på kundenivå.

Endringer og forbedringer i produkter og vilkår

Reiseforsikring - Ny leverandør av alarmtjeneste

Fra og med 30. september 2016 overtar Falck Global Assistance (Falck) som Trygs leverandør av alarmtjeneste på reise. Falck erstatter dermed SOS International, som var tidligere leverandør. Dette innebærer ingen endringer i tjenestene som tilbys. Tryg-kunder blir betjent fra Falcks nasjonale alarmsentral lokalisert i Oslo.

Kontaktinformasjonen på eksisterende reisekort blir automatisk videreført til ny alarmleverandør. Dette gjelder både telefonnummer, telefax, e-postadresse og postadresse. Dette sikrer at alle kunder får nødvendig hjelp og bistand. Tryg sørger fortløpende for at nye reisekort med oppdatert kontaktinformasjon utstedes til våre kunder.

Følgende vilkårsjusteringer er gjort for reiseforsikringen:
• Vi har innført dekning for sikredes egenandel ved tyveri/skade på leiebil med inntil 8.000 kroner per skadetilfelle.
• Ved forsinket bagasje er forsikringen utvidet til å dekke utgifter til leie av ski-, golf-, fiskeutstyr og liknende.
• Forsikringssummene for reiseavbrudd og avbestilling er økt fra 60.000 til 100.000 kroner per person per skadetilfelle.
• Forsikringssummen for skadet/tapt reisegods er økt fra 50.000 til 100.000 kroner per person per skadetilfelle.

Behandlingsforsikring
Vilkårene presiserer nå at kreftbehandling i form av immunterapi er dekket, forutsatt at behandlingen er godkjent for den aktuelle krefttypen, og at dekning ikke gis av det offentlige.

Yrkesskade
Forsikringsbekreftelse blir nå automatisk vedlagt i avtaledokumentene. Dette håper vi bidrar til å forenkle prosessen for kunder som etterspør slik bekreftelse gjennom forsikringsåret.

Opphørsalder på personalforsikringene
Opphørsalderen i personalforsikringene er tilpasset i tråd med de nye aldersgrensene i Arbeidsmiljøloven. Så lenge arbeidsforholdet består, kan den enkelte arbeidstaker være omfattet av virksomhetens personalforsikringer når dette er avtalt.

Ansvar
For kunder som har utvidet ansvarsforsikringen til å omfatte ansvar for gravearbeid er vilkårene nå forbedret. Kravet om 5 metersgrensen til bygning/ting er fjernet, slik at gravearbeider som skjer inntil bygning også er dekket.

Vi har utarbeidet en ny forsikringsdekning for forurensning, Miljøansvar, som omfatter tilfeller av forurensning ved brudd på naturmangfoldloven.

Tryg lanserer også i løpet av Q4 en ny Cyber-forsikring mot Datakriminalitet.

Eiendom
Tryg kan nå levere et fleksibelt og forbedret Fullrisikoprodukt som er tilpasset flere typer kunder og bransjer. Produktet tilbys både med og uten Maskinskade. Forsikringsvilkårene er omskrevet og samsvarer med det som internasjonalt betegnes som All Risk, hvor alt er dekket unntatt opplistet risiko (named perils).