Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Juridisk og regnskapsmessig arbeid

Bedriften kan pådra seg et erstatningsansvar som følge av feil eller forsømmelser. Formueansvarsforsikring er derfor viktig for deg. Det er også viktig å forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddspensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade. Du må ha forsikring for formueansvar. Ta kontakt med oss dersom du har behov for sikkerhetsstillelse i følge krav fra Finanstilsynet.

  Les mer om:

  Formueansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

 • Du kan velge en løsning som dekker eiendeler, driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrift

Skadeforebyggende råd

 • Utnevn en person til å forestå det brannforebyggende arbeid i bedriften. Instruer alle ansatte om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmering. Plasser slukkeutstyr lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Kontroller håndslokkere minst en gang årlig og sett på merkelapp med dato for siste kontroll.

 • Hold porter og dører låst, og lukk vinduer for å hindre adgang for uvedkommende. Ikke la nøkler stå i låsen. Unngå å oppbevare verdigjenstander i vinduer på bakkenivå (1. etasje). Sikre beslag og hengsler mot demontering og oppløfting.