Industriforsikring

En forsikring som er spesielt tilpasset produksjonsbedrifter

En industriforsikring kan omfatte bygning, løsøre og inventar, maskiner, varer og er tilpasset produksjonsbedrifter enten du eier bygningen eller er leietaker.

Få et tilbud nå

Skader som oppstår ved brann, lynnedslag og elektrisk fenomen, naturskade, vann, tyveri og hærverk er dekket av en industriforsikring. 

Innenfor gitte beløpsgrenser omfatter også forsikringen utgifter til riving, rydding og bortkjøring etter en skade, utgifter til rekonstruksjon av arkiver, manuskripter og yrkestegninger, merutgifter ved offentlig påbud og bygningsmessig innredning i leide lokaler. Container kan dekkes etter avtale. 

Vi hjelper deg å tegne en industriforsikring som er til det beste for bedriften. Trygs konsulenter hjelper deg gjerne!

Kontakt oss for en gjennomgang av bedriftens eller foreningens behov for forsikring.