Forsikringer | Livsforsikring
Tryg rådgivning

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Få et tilbud
Ring meg opp

Best på livsforsikring

Nordea Liv er kåret som beste livsforsikringselskap andre året på rad.

Beste livsforsikring

Samarbeid med nordea 

Utbetaling ved alvorlig sykdom

Dekning

Engangsutbetaling ved stilt diagnose for 10 alvorlige sykdommer.

Utbetaling ved uførhet

Dekning

Uførepensjon gir månedlig utbetaling, uførekapital gir engangsutbetaling.

Utbetaling ved dødsfall

Dekning

Engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Les mer om utbetaling ved alvorlig sykdom

Les mer om utbetaling ved arbeidsuførhet

Les mer om utbetaling ved dødsfall

Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for livsforsikring

Avtalt forsikringssum utbetales som et skattefritt engangsbeløp etter stilt diagnose av følgende sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, multippel sklerose, lammelse, nyresvikt, hjernesvulst, ALS, parkinsons sykdom før fylte 60 år, blindhet eller døvhet.

Uførepensjon gir månedlig utbetaling etter at du har vært minimum 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør.

Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall.
Forsikringen gir skattefri utbetaling dersom du har gjennomført åpen hjerteoperasjon eller organtransplantasjon.

Uførekapital gir en skattefri engangssum ved mins 50 % varig arbeidsuførhet, og tidligst 2 år etter at den sammenhengende arbeidsuførheten inntrådte.

Du bestemer selv hvem forsikringen skal utbetales til. Det vanligste er at den går til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn.

Forsikringen kan etableres for personer fra 14 til og med 54 år.

Den månedlige utbetalingen (uførepensjon) varer så lenge du er arbeidsufør (inntil 67 år), og beskattes med 5 % etter gjeldende skatteregler. Forsikringen kan etableres av personer fra 14 til og med 67 år.

Uførepensjon kan etableres for personer fra 26 til og med 54 år.

Uførekapital kan etableres for personer fra 14 til 54 år.

Alvorlig sykdom

Utbetaling ved alvorlig sykdom er en av tre livsforsikringer vi tilbyr

Blir du rammet av en alvorlig sykdom, trenger du ikke økonomiske bekymringer i tillegg. Denne forsikringsdekningen utbetales allerede ved stilt diagnose. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Forsirkingen utbetales ved stilt diagnose, gjennomført operasjon eller ved dødsfall for følgende sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Lammelse
 • Nyresvikt
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Hjernesvulst
 • Parkinsons sykdom før fylte 60
 • Amyotrofisk lateralsclerose (ALS)
 • Åpen hjerteopreasjon
 • Organtransplantasjon

Forsikringen kan etableres av alle som er mellom 14 og 54 år.

Forsikringsvilkår

Arbeidsuførhet

Utbetaling ved arbeidsuførhet er en av tre livsforsikringer vi tilbyr


 • Visste du at inntekten din kan bli halvert dersom du skulle bli ufør?
 • Nesten halvparten av oss kommer til å forlate arbeidslivet på grunn av uførhet før vi fyller 67 år.
 • Oppretthold din levestandard med en månedlig utbetaling (uførepensjon) og/eller en engangsutbetaling (uførekapital).
 • Uførepensjon utbetales dersom du er vurdert som 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør.
 • Uførekapital utbetales som en skattefri engangssum ved minst 50 % varig arbeidsuførhet, og tidligst 2 år etter at den sammenhengende arbeidsuførheten inntrådte.
 • Uførepensjon kan etableres for personer fra 26 til og med 54år.
 • Uførekapital kan etableres for personer fra 14 til og med 54 år.

Forsikringsvilkår

Dødsfall

Utbetaling ved dødsfall er en av tre livsforsikringer vi tilbyr


Med en skattefri utbetaling ved dødsfall kan du sikre dine etterlatte dersom du skulle falle fra.

 • Klarer din ektefelle eller samboer å betjene felles gjeld med en inntekt?
 • Har du barn du ønsker å sikre en tryggere økonomisk fremtid?
 • Du kan selv velge hvem forsikringen skal utbetales til.
 • De etterlatte disponerer utbetalingen fritt.
 • Forsikringen kan etableres for personer fra 14 til og med 67 år.

Forsikringsvilkår

Utbetaling ved alvorlig sykdom

Hvem trenger forsikring ved alvorlig sykdom?

Person som ønsker økonomisk hjelp dersom man skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

Hvilken forsikringssum trenger jeg?

Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker, men mange velger ca. en årslønn.

Når får jeg utbetaling?

Utbetaling av forsikringen gis ved stilt diagnose, gjennomført operasjon eller ved dødsfall for følgende sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Kreft
 • Multippel Sklerose (MS
 • Lammelse
 • Nyresvikt
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Åpen hjerteoperasjon
 • Organtransplantasjon

Utbetaling ved arbeisuførhet

Hvem trenger forsikring ved arbeidsuførhet?

Ved langvarig sykdom/uførhet reduseres inntekten 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff, da sykepengene fra folketrygden opphører på dette tidspunktet

Etter 12 måneder kan inntekten din bli halvert. Dette betyr at du må leve av halvparten av den lønnen du hadde før du ble arbeidsufør.

En forsikring ved arbeidsuførhet kan bidra til å opprettholde levestandarden og betjene månedlige utgifter dersom du skulle bli arbeidsufør.

Hvilken månedlig utbetaling trenger jeg?

Størrelsen på den månedlige utbetalingen du har behov for avhenger av din årsinntekt. Ut i fra din inntekt anbefaler vi en forsikring som vil gi deg en utbetaling på mellom 10 og 30 % av din månedlige inntekt.

Når får jeg utbetaling?

Utbetaling av forsikringen gis etter minimum 12 måneders sammenhengende arbeidsuførhet. Graden av uførhet har ikke betydning dersom du har en uføregrad på mer enn 50 %. Du vil få utbetalt 100 % av forsikringssummen dersom du er minimum 50 % arbeidsufør.

Utbetaling ved dødsfall

Hvem trenger forsikring ved dødsfall?

Personer som har forsørgeransvar for ektefelle, samboer og/eller barn. Viktig at gjenlevende klarer å betjene de faste utgiftene.

Hvilken forsikringssum trenger jeg?

Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker. Mange velger forsikringssum som er på størrelse med gjelden. Gjenlevende ektefelle/samboer slipper da å tenke på renter og avdrag som skal betales.

Når utbetales forsikringssummen?
Utbetaling av forsikringen skjer ved dødfall uansett årsak.

Har du flere spørsmål?

Snakk med våre hyggelige rådgivere på telefon 04040.

Få et tilbud
Ring meg opp

Samarbeid med Nordea